فایل های دسته بندی سخنرانی

متن سخنرانی جامعـه آنوميـك و بحـران هويت جوانـان

موضـوع سخنرانـي : "جامعـه آنوميـك و بحـران هويت جوانـان" اين سخنراني مبتني بر يافته هاي پژوهشي كه بر روي 210 نوجوان و جوان انجام گرفته، تنظيم شده است. مفاهيم“جامعه آنوميك” و“هويت” هر دو مفهوم از مفاهيم مناقشه برانگيز علوم اجتماعي به خصوص روان شناسي است. در ابتدا لازم است خلاصه اي از سير تاريخي اين د

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 1