فایل های دسته بندی مهندسی آب

تحقیق تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

تحقیق تصفیه فاضلاب صنایع غذایی بخش اول آب وخواص آن 1-1- موجوديت آب بعد از انسان آب شايد يكي از اجزاء بي نظيرجهان هستي باشد. آب ازدوعنصراكسيژن و هيدروژن تشكيل شده است كه اين دو عنصر در شرايط معمولي بصورت گاز مي باشند. عنصر هيدروژن قا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تصفيه فاضلاب و پسابهاي صنعتي

تصفيه فاضلابهاو پسابهاي صنعتي تصفيه فاضلاب و پسابهاي صنعتي -تعريف پساب يا فاضلاب , آب كثيف ياآلوده مايعي آغشته به انواع موادآلي ومعدني وسازوارههاي ريز بيماري زااست كه ازكارخانه هاي صنعتي بيمارستانها محلهاي مسكوني يااداري... تخليه مي شوندويكي از...

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 2